Navigace: Hlavní strana Článek Požadavky EN na izolační skla


Katalog firem

Požadavky EN na izolační skla

14.12.2009 

Izolační skla jsou výrobkem, který podléhá požadavkům nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění. To v praxi znamená, že pro daný výrobek platí harmonizovaná evropská norma, v tomto případě ČSN EN 1279-5, a výrobek musí být tedy označen CE značkou.

CE značka může být uvedena na odstranitelném štítku, nebo v průvodní dokumentaci. Vzhledem k tomu, že izolační sklo musí plnit na stavbě celou řadu funkcí, patří mezi nejnáročnější výrobky ze skla. Vlastní výrobková norma pro izolační skla – ČSN EN 1279, sestává z šesti částí, které vymezují požadavky na popis systému izolačního skla v 1. části, dlouhodobé zkoušky pronikání vlhkosti a unikání plynu v 2. a 3. části, zkoušky vlastností tmelů ve 4. části, požadavky na posuzování shody a CE značení v 5. části až po požadavky na systém managementu a kontrolu řízení u výrobce, včetně požadavků na periodické zkoušky v 6. části.

Tepelný šok: Reklamní panely umístěné za izolačním sklem na jižní straně objektu způsobily přehřívání tabule skla orientované do interiéru a následné porušení tepelným šokem. V souladu s doporučením výrobce izolačního skla by měla být zajištěna volná cirkulace vzduchu podél povrchu izolačního skla.

Obr. 1 - Tepelný šok: Reklamní panely umístěné za izolačním sklem na jižní straně objektu způsobily přehřívání tabule skla orientované do interiéru a následné porušení tepelným šokem. V souladu s doporučením výrobce izolačního skla by měla být zajištěna volná cirkulace vzduchu podél povrchu izolačního skla.

 

Aby bylo vůbec možné izolační sklo na trh uvést, musí tento výrobek vyhovět náročným požadavkům na utěsnění dutiny. Výrobek se v klimatické komoře zatěžuje střídáním mrazu a zvýšené teploty při vysoké relativní vlhkosti a poté se hodnotí množství vody, která pronikla do dutiny izolačního skla, nebo rychlost úniku plynu. Mimo tyto zkoušky se dále provádí zkoušky pevnosti a přilnavosti vnějších tmelů v počátečním stavu a po umělém stárnutí ve vodě, vysoké teplotě a UV záření. Tuto zkoušku lze nahradit i protokolem o zkoušce s vyhovujícím výsledkem, který výrobci poskytne dodavatel vnějšího tmelu.

Roztékající se butyl: Při instalaci izolačních skel byly spáry v rozporu s pokyny výrobce dotmeleny acetickým silikonem, jehož výpary pronikly přes vnější tmel izolačního skla a rozpustily vnitřní polyizobutylenové tmelení.

Obr. 2 - Roztékající se butyl: Při instalaci izolačních skel byly spáry v rozporu s pokyny výrobce dotmeleny acetickým silikonem, jehož výpary pronikly přes vnější tmel izolačního skla a rozpustily vnitřní polyizobutylenové tmelení.

 

Přenos zatížení: Konstrukční chyba při instalaci rámu se sklem vedla k přenosu zatížení z nosné konstrukce na rám a následně na izolační sklo.

Obr. 3 - Přenos zatížení: Konstrukční chyba při instalaci rámu se sklem vedla k přenosu zatížení z nosné konstrukce na rám a následně na izolační sklo.

 

Protože jsou izolační skla výrobkem s velmi komplexním využitím, vycházejí další zkoušky z určeného použití. Vlastnosti, které musí být zkoušeny nebo vypočteny, včetně informace, jestli je potřeba požádat o účast při posouzení shody notifikovanou osobu, jsou uvedeny v harmonizované části ČSN EN 1279-5. Jde zejména o požární odolnost, reakci na oheň, odolnost proti výbuchu, odolnost proti střelám, odolnost proti ručně vedenému útoku, odolnosti proti nárazu (pád osoby), odolnost proti náhlé změně teploty, odolnost proti zatížení, součinitel prostupu tepla, vzduchovou neprůzvučnost, světelné a solární charakteristiky. Tyto vlastnosti se většinou vztahují ke konkrétnímu složení izolačního skla. Výrobce musí být schopen, při deklaraci těchto vlastností, doložit protokol o počáteční typové zkoušce nebo počátečním typovém výpočtu dané vlastnosti. Na základě provedených zkoušek výrobce vystavuje Evropské prohlášení o shodě a připojuje CE značku (obvykle na štítek izolačního skla nebo do průvodní dokumentace).

Úzká podložka: Při zasklívání nestandardně širokého izolačního skla byla použita užší podložka. Vnitřní tabule skla pak vlastní vahou poklesla až na kovové prvky rámu, a tím došlo k jejímu porušení.

Obr. 4 - Úzká podložka: Při zasklívání nestandardně širokého izolačního skla byla použita užší podložka. Vnitřní tabule skla pak vlastní vahou poklesla až na kovové prvky rámu, a tím došlo k jejímu porušení.

 

 

Pokud je izolační sklo instalováno tak, že utěsnění okraje není chráněno před slunečním zářením, je nutné vzít v úvahu navíc požadavky normy ČSN EN 13022, která v závislosti na úrovni namáhání utěsnění zvyšuje náročnost zkoušek pevnosti a přilnavosti těsnicích materiálů.

Chyba v návrhu skla: Vize zrcadlové stěny je narušena deformacemi odraženého obrazu. Chybně bylo zvoleno tvrzené sklo s reflexním povlakem v izolačním skle. Jde o neznalost vlastností jak tvrzeného, tak izolačního skla. U tvrzeného skla vznikají deformace (celkové a místní prohnutí a tzv. válečková vlna) při výrobním procesu, u izolačních skel je deformace vyvolána změnami teploty a atmosférického tlaku.

Obr. 5 - Chyba v návrhu skla: Vize zrcadlové stěny je narušena deformacemi odraženého obrazu. Chybně bylo zvoleno tvrzené sklo s reflexním povlakem v izolačním skle. Jde o neznalost vlastností jak tvrzeného, tak izolačního skla. U tvrzeného skla vznikají deformace (celkové a místní prohnutí a tzv. válečková vlna) při výrobním procesu, u izolačních skel je deformace vyvolána změnami teploty a atmosférického tlaku.

 

 

Velmi častým dotazem je povinnost značit izolační skla na distančním rámečku. Z ČSN EN 1279 vyplývá, že izolační skla nemusí být povinně značena, avšak výrobek musí být identifikovatelný a sledovatelný až po použité materiály. Tj. záleží výhradně na výrobci, jak tento požadavek splní. Pokud však bude požadavek na značení na distančním rámečku součástí potvrzené objednávky, stává se pro výrobce závazným.

Systémová chyba: Izolační skla byla zasklena v subhorizontální poloze systémem schváleným pro svislé použití. Následkem toho došlo k zadržování vody ve výplňovém materiálu spár, degradaci tmelů a průniku vody do dutiny izolačního skla.

Obr. 6 - Systémová chyba: Izolační skla byla zasklena v subhorizontální poloze systémem schváleným pro svislé použití. Následkem toho došlo k zadržování vody ve výplňovém materiálu spár, degradaci tmelů a průniku vody do dutiny izolačního skla.

 

 

U izolačních skel se nejčastěji sledují následující vlastnosti:

požární odolnost – zkouší se podle ČSN EN 13501-2 (ČSN EN 1634-1)
reakce na oheň – obvykle podle materiálu s nejnižší klasifikací
odolnost proti střelám – zkouší se podle ČSN EN 1063
odolnost proti ručně vedenému útoku – zkouší se podle ČSN EN 356
odolnost proti nárazu (pádu osoby) – zkouší se podle ČSN EN 12600
součinitel prostupu tepla – stanovuje se výpočtem podle ČSN EN 673
vzduchová neprůzvučnost – stanovuje se podle ČSN EN 12758
světelné a solární charakteristiky – stanovují výpočtem nebo měřením podle ČSN EN 410

Aktuálním trendem v oblasti izolačních skel jsou tzv. „multifunkční aplikace“, tj. izolační skla musí plnit současně více funkcí, např. tepelná + zvuková izolace, ochrana proti slunečnímu záření a bezpečnostní funkce. Na základě zadání je potřeba nalézt vhodnou kombinaci skel, případně stínících prvků tak, aby byly všechny požadavky splněny v maximální možné míře. Vždy je však potřeba zohlednit specifika dané aplikace, protože např. to, co lze použít u svislých zasklení, nemusí přicházet v úvahu u zasklení vodorovných.

Tepelný šok a přizdění: Zanedbání rizika tepelného šoku – barevné sklo na jižní fasádě není tvrzeno, navíc je k ploše skla přilepen kovový parapet, způsobující lokální ochlazení. Dále je chybně vyřešeno napojení ke zdivu, kde místo dotmelení, byla standardní omítka aplikována až ke sklu.

Obr. 7 - Tepelný šok a přizdění: Zanedbání rizika tepelného šoku – barevné sklo na jižní fasádě není tvrzeno, navíc je k ploše skla přilepen kovový parapet, způsobující lokální ochlazení. Dále je chybně vyřešeno napojení ke zdivu, kde místo dotmelení, byla standardní omítka aplikována až ke sklu.

Nezvulkanizovaný tmel: Výrobní chyba, která zkracuje životnost izolačního skla.

Obr. 8 - Nezvulkanizovaný tmel: Výrobní chyba, která zkracuje životnost izolačního skla.

 

 

Rychle se rozvíjejícím trendem je umisťování fotovoltaických článků na fasády, nebo např. estetické funkce – fotopotisky, vkládané LED apod.

Dále pokračuje silný tlak na snižování hodnoty U. Ve zvýšené míře se používají izolační trojskla případně i čtyřskla, umožňující stlačit u průhledných izolačních skel hodnotu U až na 0,5 W.m-2.K-1, u neprůhledných až na 0,2 W.m-2.K-1, díky speciálním výplním. Trend používání kryptonu poněkud stagnuje, především z důvodu jeho ceny. Výrobci skel s povlakem dosáhli hodnot emisivity 1 %, ovšem za cenu výrazného snížení prostupu světla. Z tohoto důvodu lze taková skla použít spíše na administrativních budovách se skleněnými plášti než u běžné zástavby.

Znečištění: Nechráněná izolační skla byla znečištěna vodou stékající z 1. podlaží. Alkalický charakter vody způsobil tzv. korozi skla – tj. nevratné zmatnění povrchu.

Obr. 9 - Znečištění: Nechráněná izolační skla byla znečištěna vodou stékající z 1. podlaží. Alkalický charakter vody způsobil tzv. korozi skla – tj. nevratné zmatnění povrchu.

 

Vzhledem ke snaze snížit energetickou náročnost staveb se stále častěji řeší využití tepelných zisků ze slunečního záření. Již tedy není cílem vyrobit izolační sklo s minimálním solárním faktorem (hodnotou g), ale naopak s co nejvyšším, při zachování nízké hodnoty součinitele prostupu tepla (hodnoty U). Nežádoucí tepelné zisky v letním období jsou pak minimalizovány pomocí stínících prvků, které mohou být umístěny i uvnitř dutiny izolačního skla.

Přerušení vnějšího tmelu: Výrobní chyba způsobující průnik vlhkosti do izolačního skla a únik plynu.

Obr. 10 - Přerušení vnějšího tmelu: Výrobní chyba způsobující průnik vlhkosti do izolačního skla a únik plynu.

 

Vzhledem k velmi častému používání izolačních skel na stavbách je třeba upozornit také na časté chyby, které se objevují a velmi často vedou ke znehodnocení celých dodávek výrobků, nebo zvýšeným rizikům při užívání stavby. Tyto chyby lze rozdělit na skupiny podle místa jejich vzniku:

chyby projektanta
a)komunikace s architektem (usměrnění nerealizovatelných představ),
b)řešení, která znemožňují pozdější výměnu nebo údržbu skel,
c)neznalost vlastností skel (např. rizika tepelného šoku, samoexploze apod.),
d)uvádění nedostatečných informací o výrobku (např. jen „izolační sklo“),
e)komunikace s investorem (nejsou zohledněny např. specifické požadavky na bezpečnost),
f)nedodržení omezení stanovených výrobcem (např. vzdálenost od topení).

chyby výrobce
a)komunikace s projektantem (usměrnění nerealizovatelných požadavků, chyb v zadání),
b)komunikace ve výrobním závodě (odsouhlasení nerealizovatelných výrobků),
c)použití skel různých šarží/výrobců v rámci jedné zakázky,
d)chyby ve výrobě – nedodržení technologie apod.,
e)nedostatečné upozornění na rizika a omezení,
f)chybná identifikace skel,
g)použití nevhodného prokladového materiálu.

chyby přepravce
a)přeprava na otevřených vozidlech,
b)vzájemný pohyb skel,
c)uložení naplocho,
d)uložení různých rozměrů na sebe,

chyby při skladování
a)nechráněné skladování (povětrnostní podmínky; agresivní výpary),
b)uložení „natvrdo“,
c)chybné podepření, způsobující průhyb nebo posun skel,
d)nevyložení při navlhnutí prokladového materiálu,

chyby při montáži
a)použití skel od různých výrobců na jedné fasádě,
b)chybné rámy – podložky, odvodnění, malá hloubka drážky,
c)chyby při montáži – vysoký přítlak, posun podložek, kontakt s kovem,
d)deformace rámů, nevhodné tmely,
e)agresivní okolní materiály (fasádní barvy, vápno, tmely),
f)práce v okolí (svařování, pokládání litého asfaltu),

chyby při užívání a údržbě
a)nedostatečná nebo nevhodná údržba,
b)nevhodné prostředí (vysoká vlhkost, agresivní prostředí),
c)mechanické poškození,
d)dodatečné instalace (fólie, žaluzie, rolety...)

chyby při kolaudaci
a)neznalost skel (doklady jsou pro jiný typ skel),
b)neznalost omezení (lepení na kovové profily, klasifikace bezpečnosti apod.).

 

Foto: archiv autora

Autor: Ing. Jiří Stránský

Firma: IKATES, s. r. o.

Diskuze ke článku

Vstoupit do diskuze (v diskuzi je 0 příspěvků)

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Stavnet.cz

Všechna práva vyhrazena Stavnet. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována bez souhlasu majitele autorských práv.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.

Úvod Články Knihy Časopisy Videa Výtvarné umění Výstavy a veletrhy Přednášky a semináře Odkazy Kalendář Reklama Kontakt

TOPlist